top of page

دییعنیجیesusاسبرایکشناسه

برای بزرگنمایی به تمام صفحه دوبار کلیک کنید

بچه ها را نزد او آوردند تا دستش را روی آنها بگذارد. اما جوانان ¨ مردم را بی رحمانه طرد کردند. وقتی عیسی این را دید، خشمگین شد و گفت: «بگذارید بچه ها نزد من بیایند و مانع آنها نشوید! زیرا ملکوت خدا متعلق به امثال آنهاست. به راستی به شما می گویم، هر که ملکوت خدا را مانند کودکی نپذیرد، داخل آن نخواهد شد.» و بچه ها را در آغوش گرفت و دست بر آنها نهاد و آنها را تبرک کرد.مرقس 10-13

bottom of page