top of page

هر کس، چنان که در دلش تصمیم گرفته است، نه از روی اکراه و اجبار; زیرا خداوند بخشنده شاد را دوست دارد. دوم قرنتیان 9:7

bottom of page