top of page

شرایط

اینها شرایط و ضوابط عمومی (GTC) هستند. این الگو حاوی متن نمونه است، کامل نیست و قابل انتشار نیست. شرایط و ضوابط برای محافظت از صاحبان وب سایت است. در آن، آنها می توانند شرایط و ضوابط خود را تعیین کنند و به تعهد خود در ارائه اطلاعات عمل کنند. در مورد یک فروشگاه آنلاین، این تعهد اطلاعاتی می تواند به عنوان مثال. ب- جزئیات کالا، قیمت و شرایط انعقاد، فسخ و فسخ قرارداد. شرایط و ضوابط باید حاوی سرفصل ها باشد و به طور مناسب برای شرکت شما فرموله شود. برای اطمینان از اینکه شرایط و ضوابط شما مطابق با مقررات قانونی است، آنها را توسط یک وکیل مجرب بررسی کنید.

bottom of page