top of page

بشاخه ها :)

برای کسانی که دوست دارند کاردستی کنند، در اینجا مجموعه ای از ایده ها و پیوندهایی به صنایع دستی عالی وجود دارد.

از عهد عتیق تا عهد جدید. پازل، تصاویر کاردستی و خیلی چیزهای دیگر...

خوش بگذره :)

با حسن نیت از صاحب وب سایت کریستین بیدز.

ممنون از ایده های عالی!

bottom of page